Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) přinášíme informace týkající se ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů, za jakým účelem a proč se tak v konkrétním případě děje. Na této stránce najdete také srozumitelný popis toho, jak sdílení Vašich osobních údajů s námi omezit, či mu zcela zabránit.

Správce osobních údajů:

Správcem a tím, kdo určuje, pro jaké účely osobní údaje získáváme a jak je budeme využívat, je následující subjekt: ADKINS Legal, s.r.o., IČ: 06157947, sídlo: Petrská 1136/12, 110 00 Praha 1

Zásady GDPR, které dodržujeme:

  1. Zpracováváme pouze přiměřené osobní údaje omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu nezbytně nutnou.
  2. Nezpracováváme citlivé osobní údaje. V naprosté většině případů pracujeme výhradně s e-mailovými adresami a telefonními čísly.
  3. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a přijali jsme opatření potřebná k tomu, aby byly nepřesné osobní údaje vymazány nebo opraveny.
  4. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním. Stejné regulace a pravidla platí pro všechny smluvní spolupracující subjekty.
  5. Veškeré schraňované osobní údaje slouží výhradně a bezezbytku pro účely poskytování právních služeb naší advokátní kanceláří.

Které osobní informace sbíráme:

Vaše osobní údaje získáváme následovně:

Účel zpracování a právní základ:

1. Zpracování na základě souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Jde zejména o situace, kdy vyplníte Kontaktní formulář na webu www.ebankrot.cz, případně písemný formulář přímo na některé pobočce naší advokátní kanceláře či nám je sdělíte při vzájemné telefonické, e-mailové nebo osobní komunikaci. V rámci uvedeného formuláře udělujete souhlas s tím, abychom Vás mohli kontaktovat za účelem posouzení Vašeho požadavku.

2. Zpracování bez souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme také bez Vašeho výslovného souhlasu, a to zejména v těchto případech:

K čemu informace využíváme?​

Informace, které o vás získáme, používáme:

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování. Posuzujeme díky softwarovým nástrojům, zda nadále trvá potřeba zpracovávat Vaše osobní údaje pro daný účel. Pokud již nejsou vaše osobní údaje pro žádný z účelů zpracování potřebné, údaje skartujeme. V případě, že nedojde prostřednictvím Kontaktního formuláře k zahájení poskytování služeb dle příslušné smlouvy o poskytování právních služeb do 12 měsíců od vyplnění Kontaktního formuláře, Vaše údaje vyplněné do Kontaktního formuláře jsou z našeho systému odstraněny.

Jak chráníme Vaše informace​?

Používáme pestrou škálu bezpečnostních metod a důvěryhodné partnery, abychom vaše osobní informace uchovávali v maximálním bezpečí. Vaše kontaktní údaje jsou uchovány v zabezpečených databázích, komunikace mezi databázemi vždy probíhá zabezpečeně. Údaje jsou uloženy v šifrované podobě a chráněny silným heslem (hesly). Webové stránky, odkud formuláře odesíláte, rovněž využívají zabezpečené SSL šifrování. S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech (cloudech) uložených na území Evropské unie, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od jejich získání až po jejich odstranění. 

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně zaměstnancům a smluvním zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací, poskytují marketingové či reklamní, případně jiné služby, při kterých je nezbytné předání osobních údajů. V každém případě zpřístupňujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění příslušné povinnosti těmito osobami. Všechny tyto subjekty a jejich zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a dodržují příslušné zásady a opatření za účelem ochrany osobních údajů. Vaše informace a osobní údaje můžeme předat dále třetím subjektům v případě, že by informace či údaje byly vyžádány příslušnými institucemi v rámci soudního nebo trestního řízení. V žádném případě ovšem neposkytneme vaše údaje pro marketingové, propagační či jiné účely třetím stranám.

Používáme cookies?

Ano. Cookies jsou malé soubory z naší stránky, které jsou uložené na vašem počítači skrz váš prohlížeč (pokud máte ukládání těchto pomocníků povolené). Cookies nám umožňují identifikovat váš prohlížeč a zaznamenat určité informace. Podstata informací může být různá. Cookies mohou uchovávat například Vaše jazykové nastavení nebo také uživatelské ID, které může být považováno za osobní údaj. Pokud navštívíte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují např. vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.ebankrot.cz. Jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli. Tyto údaje nejdou přiřadit určitému subjektu (osobě), jsou anonymní. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím tzv. cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií. Smyslem je poskytovat vám co nejlepší služby a obsah. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu maximálně dvanácti (12) měsíců. Cookies můžete na svém počítači (internetovém prohlížeči) zakázat.

Na těchto stránkách používáme čtyři typy cookies:

Konkrétně používáme tyto cookies: funkční, analytické, preferenční, marketingové

Využíváme zároveň tzv. Facebookový pixel, který sleduje úspěšnost „prokliků“ z Facebooku na webové stránky a následně i přesnost reklamních kampaní formou tzv. remarketingu nebo retargetingu. I tyto údaje jsou anonymní.

Cookies využíváme na základě vašeho souhlasu, který jste vyjádřili tak, že jste si příslušným způsobem nastavili váš internetový prohlížeč. Nastavení cookies lze dále upravit podle toho, jak potřebujete, a to zde: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Kdo pro nás cookies a další osobní údaje zpracovává?

Jak jde zabránit využívání cookies?

Vaše preference používání cookies (a souhlas se jejich použitím) si můžete navolit v liště, která se Vám zobrazí při vstupu na naši internetovou stránku ebankrot.cz. Chcete-li odmítnout některá cookies nebo se chcete dozvědět více informací, klikněte na „Více informací“ nebo „Nastavení cookies“ a vybrat pouze ty cookies, ke kterým dáte souhlas. 

Vaše práva v rámci GDPR, Váš souhlas s využitím Vašich osobních údajů a jeho odvolání:

Od naší advokátní kanceláře můžete požadovat informace, zda Vaše osobní údaje zpracováváme. Máte právo na přístup k těmto osobním údajům, právo získat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, příjemcích osobních údajů, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době uložení osobních údajů, či kritériích pro určení této doby. Rovněž máte právo požadovat informaci o výčtu Vašich práv.

Budou-li Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné či neaktuální, máte právo požadovat, abychom je bezodkladně opravili. Stejně tak máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, které zpracováváme, ledaže máme povinnost či oprávněný zájem si údaje ponechat.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Neexistuje-li některý ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů, nemůžeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a informací můžete kdykoliv odvolat – pokusíme se vám maximálně vyhovět. Kontaktní informace naleznete ve spodní části stránky.

Změny v této politice ochrany soukromí a osobních údajů a využívání cookies:

Pokud se rozhodneme změnit politiku ochrany vašeho soukromí a uchovávání osobních údajů a informací, změny budou prezentovány na této stránce.